Cisco (Cisco EAP-FAST Module zh-TW)

Table of Content:

                    Cisco EAP-FAST

                    使用者身份證明

                    驗證方法

                    快速重新連線

                    單一登入支援

                    PAC 規範

                    機器驗證

                    設定連線設定

                    設定使用者身份證明設定

                    設定驗證設定

                    建立強大的密碼

                    錯誤與提示訊息