Safari (Safari.resources Help pl.lproj)

Table of Content:

          Pomoc Safari

                    Parê s³ów o Safari

                    Przeszukiwanie i przegl¹danie sieci

                              Odwiedzanie stron internetowych

                              Ponowne odwiedzanie stron internetowych

                              Przeszukiwanie sieci

                              Szybkie wracanie do wyników wyszukiwania

                              Lepsze wyszukiwanie

                              Przeszukiwanie historii odwiedzonych stron

                    Czytanie artyku³ów na stronach internetowych

                              Zachowywanie artyku³ów na liście Czytelnia w celu przeczytania później

                              Wyświetlanie artyku³ów za pomoc¹ funkcji Reader

                              Przegl¹danie stron RSS

                    Tworzenie zak³adek do stron internetowych

                              Tworzenie zak³adek do stron internetowych

                              Gromadzenie zak³adek w pasku zak³adek

                              Gromadzenie zak³adek w menu zak³adek

                              Gromadzenie zbiorów w pasku lub menu zak³adek

                              Porz¹dkowanie zak³adek

                              Importowanie i eksportowanie zak³adek

                    Dostosowywanie i ustalanie preferencji

                              Ustalanie preferencji Safari

                              U³atwianie odczytywania zawartości strony

                              Dostosowywanie okna Safari

                              Wyświetlanie i dostosowywanie funkcji Top Sites

                              Instalowanie i uaktualnianie rozszerzeñ Safari

                              Przegl¹danie w kartach

                    Automatyzacja i oszczêdnośæ czasu

                              Automatyczne uzupe³nianie formularzy

                              Automatyczne podawanie hase³ dostêpu

                              Blokowanie niepotrzebnej zawartości stron internetowych

                              Blokowanie okien wyskakuj¹cych

                              Skróty klawiszowe Safari

                    Pobieranie rzeczy ze stron internetowych

                              Pobieranie plików

                              Ustalanie sposobu pobierania plików przez Safari

                              Wybieranie miejsca dla pobieranych plików

                              Wymazywanie listy pobranych plików

                    Bezpieczeñstwo i prywatnośæ

                              Unikanie fa³szywych witryn

                              Rozpoznawanie bezpiecznych witryn

                              Przegl¹danie prywatne

                              Blokowanie automatycznego zapamiêtywania nazw u¿ytkowników i hase³

                              Usuwanie historii odwiedzonych stron

                              Konfigurowanie serwera proxy